Khẩu hiệu tuyên truyền học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh huyện Hàm Tân

1. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!
2. Phát triển kinh tế nhanh, bền vững, chăm lo đời sống của nhân dân là thiết thực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!
3. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh!
4. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh góp phần ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa!
5. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh góp phần xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc!
6. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: hết lòng, hết sức phục vụ Tổ quốc, phụng sự nhân dân!
7. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: trung thực, trách nhiệm, nói đi đôi với làm!
8. Kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, lợi ích nhóm!
9. Kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu!
10. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là cơ hội để mỗi cán bộ, đảng viên tự tu dưỡng, rèn luyện nâng cao đạo đức cách mạng!
11. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân huyện Hàm Tân quyết tâm “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”!
12. Cán bộ, đảng viên và nhân dân Hàm Tân ra sức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần đưa huyện nhà phát triển toàn diện, nhanh và bền vững!
13. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh góp phần tăng cường xây dựng Đảng bộ Hàm Tân trong sạch, vững mạnh!
14. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh góp phần phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trên quê hương Hàm Tân!
15. Cán bộ, đảng viên Hàm Tân quyết tâm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để góp phần cải thiện và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

0696132
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Huyện Hàm Tân, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc huyện Hàm Tân, Tỉnh Bình Thuận

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện Hàm Tân

Địa Chỉ: Khu phố 2, thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận

Điện thoại: (0252) 3877599; Fax: (0252) 3877276

Email: vanphong@hamtan.binhthuan.gov.vn