Phê duyệt Kế hoạch kiểm tra tình hình thực hiện pháp luật lao động trên địa bàn huyện Hàm Tân

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch kiểm tra tình hình thực hiện pháp luật lao động trên địa bàn huyện Hàm Tân năm 2019


CHỦ TỊCH UBND HUYỆN HÀM TÂN


Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Chỉ thị số 03/2011/CT-UBND ngày 14/7/2011 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc đẩy mạnh việc thực thi pháp luật lao động trong các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh;
Thực hiện Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 22 tháng 02 năm 2019 của UBND huyện Hàm Tân về triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp năm 2019
Theo đề nghị của Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện,


QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch kiểm tra về tình hình thực hiện pháp luật lao
động tại 07 đơn vị, doanh nghiệp năm 2019 (có danh sách đính kèm)
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và được công khai trên trang trên trang thông tin điện tử của huyện.
Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.


Chi tiết xem trong file đính kèm: Quyết định

Chi tiết xem trong file đính kèm: Danh sách

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

0875375
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Huyện Hàm Tân, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc huyện Hàm Tân, Tỉnh Bình Thuận

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện Hàm Tân

Địa Chỉ: Khu phố 2, thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận

Điện thoại: (0252) 3877599; Fax: (0252) 3877276

Email: vanphong@hamtan.binhthuan.gov.vn