Thông báo về việc tổ chức đấu thầu kinh doanh, khai thác và quản lý chợ Tân Minh (Lần 2)

Căn cứ Quyết định số 56/2008/QĐ-UBND, ngày 16/7/2008 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc ban hành quy chế đấu thầu kinh doanh khai thác và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận;


Căn cứ Quyết định số 2728/QĐ-UBND ngày 29/9/2010 của UBND huyện về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng xét chọn thầu kinh doanh khai thác và quản lý chợ trên địa bàn huyện Hàm Tân;

Căn cứ Quyết định số 3111/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của UBND huyện Hàm Tân về việc củng cố, kiện toàn Hội đồng xét chọn thầu kinh doanh khai thác và quản lý chợ;

Căn cứ Kế hoạch số 119/KH-UBND, ngày 31 tháng 12 năm 2014 của UBND huyện Hàm Tân về tổ chức đấu thầu kinh doanh khai thác, quản lý đối với các chợ Tân Minh, Tân Xuân, Tân Phúc, Sông Phan và Sơn Mỹ;

Hội đồng xét chọn thầu huyện Hàm Tân trân trọng thông báo:

1. Tên và địa chỉ cơ quan mời đấu thầu:
- Tên cơ quan mời đấu thầu: Hội đồng xét chọn thầu kinh doanh khai thác và quản lý chợ (Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Hàm Tân).
- Địa chỉ: Khu phố 2, thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân.

2. Chợ đấu thầu:
- Tên chợ: Chợ Tân Minh.
- Địa chỉ: Khu phố 2, thị trấn Tân Minh, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận.
- Hạng chợ: Chợ hạng 2.
- Tổng diện tích: 6.512,02 m2.
- Tổng số điểm kinh doanh: 234 điểm kinh doanh (theo sơ đồ vị trí mặt bằng chợ).

3. Giá mời thầu: 233.701.632 đồng/01năm.

4. Hình thức, đối tượng tham gia đấu thầu:
- Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi.
- Đối tượng: Các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân là công dân Việt Nam được thành lập, đăng ký kinh doanh và hoạt động theo quy định của pháp luật. Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngành nghề phù hợp với kinh doanh khai thác và quản lý chợ, nếu có đủ điều kiện, năng lực đều có thể tham gia đấu thầu kinh doanh khai thác và quản lý chợ Tân Minh.

5. Thời hạn giao thầu: 03 năm.

6. Tiêu chuẩn đánh giá xét chọn thầu: (100 điểm)
- Năng lực, kinh nghiệm và phương án quản lý chợ: 40 điểm.
+ Năng lực, kinh nghiệm quản lý:              20 điểm.
+ Phương án quản lý chợ:                  20 điểm.
- Kế hoạch bảo dưỡng, duy tu, sửa chữa chợ:          30 điểm.
- Giá dự thầu:                          30 điểm.
Đối tượng trúng thầu là nhà thầu có tổng số điểm cao nhất.

7. Phí dự thầu: 1.000.000 đồng/ 01 bộ hồ sơ dự thầu.

8. Tiền ký quỹ dự đấu thầu:
- Tiên ký quỹ ban đầu để đảm bảo tham gia dự đấu thầu: 3% trên tổng giá trị mời thầu.
+ Số tiền ký quỹ này sẽ được trả lại nếu đối tượng không được chọn thầu trong thời hạn không quá 10 ngày kể từ ngày công bố kết quả trúng thầu.
+ Đối với doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trúng thầu thì khoản tiền này sẽ được đưa vào khoản ký quỹ để bảo đảm thực hiện hợp đồng.
- Tiền ký quỹ của đơn vị trúng thầu để bảo đảm thực hiện hợp đồng giao nhận thầu là 10% trên giá trúng thầu. Số tiền ký quỹ này sẽ được trả lại cho đối tượng trúng thầu sau khi thanh lý Hợp đồng giao nhận thầu chợ.

9. Hồ sơ dự thầu gồm có:
Một (01) bộ chính; ba bộ (03) photocopy bỏ vào một (01) túi hồ sơ. Ngoài bì ghi rõ: Tên, địa chỉ của tổ chức hoặc cá nhân tham gia đấu thầu.
Hồ sơ thành phần dự đấu thầu bao gồm:
- Đơn dự đấu thầu theo mẫu quy định và do người đại diện hợp pháp của doanh nghiệp, tổ chức hoặc cá nhân ký tên;
- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của đơn vị dự đấu thầu;
- Phương án về tổ chức quản lý;
- Kế hoạch bảo quản, duy tu, sửa chữa;
- Giá dự thầu (kèm thuyết minh).

10. Thời gian bán hồ sơ mời thầu: Từ 08 giờ 00 phút ngày 12/6/2017 đến 17 giờ 00 phút ngày 03/7/2017 (tính ngày làm việc hành chính).

11. Thời gian nộp hồ sơ dự thầu: Từ 08 giờ 00 phút ngày 22/6/2017 đến 09 giờ 30 phút ngày 12/7/2017.

12. Thời gian đóng thầu: Vào lúc 09 giờ 30 phút ngày 12/7/2017.

13. Thời gian mở thầu: Vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 12/7/2017 tại Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Hàm Tân.

14. Nơi mua, tìm hiểu hồ sơ mời thầu: Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Hàm Tân.

15. Nơi nộp hồ sơ dự thầu: Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Hàm Tân.

Tải file: 13.TB-HDXCT_20170605_To chuc dau thau kinh doanh, khai thac va quan ly cho Tan Minh.pdf
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

0696137
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Huyện Hàm Tân, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc huyện Hàm Tân, Tỉnh Bình Thuận

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện Hàm Tân

Địa Chỉ: Khu phố 2, thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận

Điện thoại: (0252) 3877599; Fax: (0252) 3877276

Email: vanphong@hamtan.binhthuan.gov.vn