Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND huyện Hàm Tân

Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND huyện Hàm Tân ban hành kỳ 2014-2018

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÀM TÂN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Thực hiện Kế hoạch số 48/KH-UBND ngày 30/3/2018 của UBND huyện Hàm Tân về việc triển khai hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014-2018;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân kỳ 2014-2018 gồm tập hệ thống hóa văn bản và các danh mục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng phòng Tư pháp, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn căn cứ Quyết định thi hành./. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

0875363
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Huyện Hàm Tân, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc huyện Hàm Tân, Tỉnh Bình Thuận

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện Hàm Tân

Địa Chỉ: Khu phố 2, thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận

Điện thoại: (0252) 3877599; Fax: (0252) 3877276

Email: vanphong@hamtan.binhthuan.gov.vn