Kết quả xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện Hàm Tân năm 2017

Dự án đầu tư

Kết quả xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện Hàm Tân năm 201708/02/2018 09:59:38

Trong năm 2017, huyện Hàm Tân đã triển khai thực hiện 55 công trình phục vụ dân sinh - kinh tế - xã hội, đến nay đã hoàn thành và đưa vào sử dụng 40 công trình, đạt tỷ lệ 72,7% kế hoạch năm. Các công trình còn lại đang tiếp tục thi công với khối lượng trung bình đạt khoảng 50%.

Năm 2018, huyện có kế hoạch tiếp tục triển khai 18 công trình mới theo kế hoạch vốn đầu tư phát triển của tỉnh và của huyện năm 2018; trong đó, vốn ngân sách tỉnh (ngân sách tỉnh và trái phiếu Chính phủ) đầu tư cho 09 công trình, vốn ngân sách huyện đầu tư cho 09 công trình. Ngoài ra, trong năm 2018 còn tiếp tục thi công, hoàn thành 15 hạng mục, công trình chuyển tiếp từ năm 2017; trong đó, vốn ngân sách tỉnh đầu tư cho 08 công trình, vốn ngân sách huyện đầu tư cho 07 công trình.

Như vậy, trong năm 2018, huyện Hàm Tân phải tiếp tục thi công, hoàn thành và triển khai mới tổng cộng 33 hạng mục, công trình với 04 công trình đạt khối lượng từ 90% trở lên, dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng ngay trong tháng 02/2018; 03 công trình đạt khối lượng từ 50% trở lên, dự kiến hoàn thành chậm nhất trong tháng 3/2018; các công trình còn lại đang trong giai đoạn phê duyệt điều chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật, lập hồ sơ đầu tư hoặc thực hiện các thủ tục bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Nhìn chung, trong năm 2017, công tác xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện đã được các cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành sâu sát; các cơ quan, ban, ngành thuộc huyện và cả các đơn vị thi công đã nỗ lực trong việc triển khai thi công các hạng mục, công trình, vừa đảm bảo tiến độ, vừa đảm bảo chất lượng theo yêu cầu đặt ra.

Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai các nội dung công việc liên quan, nhất là về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và vốn, nhưng với sự nỗ lực, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, trong năm tới, huyện Hàm Tân hy vọng đạt được kết quả cao hơn năm trước.

Lý Tùng Linh

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

0877089
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Huyện Hàm Tân, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc huyện Hàm Tân, Tỉnh Bình Thuận

Trưởng Ban Biên tập: Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện Hàm Tân

Địa Chỉ: Khu phố 2, thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận

Điện thoại: (0252) 3877599; Fax: (0252) 3877276

Email: vanphong@hamtan.binhthuan.gov.vn