TÂN XUÂN: TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2024
Lượt xem: 69

Với mục tiêu nâng cao nhận thức, trách nhiệm của tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức trong cơ quan về tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số đối với sự phát triển kinh tế - xã hội. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ, quy tắc ứng xử của công chức; thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo hướng văn minh, hiện đại. Khuyến khích người dân, doanh nghiệp tích cực sử dụng dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích. Nhằm nâng cao hiệu quả chỉ số cải cách hành chính của địa phương, UBND xã Tân Xuân đã triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính theo kế hoạch của UBND huyện; cụ thể là:

Tiếp tục chỉ đạo rà soát, ban hành các văn bản về công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số đúng về thời gian, nội dung và tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính theo kế hoạch đã đề ra. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính, chuyển đổi số thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, trên trang thông tin điện tử nhất là tổ chức quán triệt đến đội ngũ cán bộ, công chức thuộc quyền quản lý để nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ công tác cải cách hành chính của xã theo Kế hoạch đề ra.

Xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ thường xuyên, cấp bách, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Qua đó, tạo sự chuyển biến cả về nhận thức, thái độ và hành động trong thực hiện cải cách hành chính của đội ngũ cán bộ, công chức. Đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác cải cách hành chính; lấy sự hài lòng của người dân, tổ chức làm thước đo chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước và xác định mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu.

Thường xuyên rà soát các thủ tục hành chính đang triển khai áp dụng, trên cơ sở kết quả rà soát đề nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các thủ tục hành chính không phù hợp, cắt giảm các thủ tục hành chính không cần thiết để nâng cao chất lượng thủ tục hành chính trong tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước, nhất là các thủ tục hành chính liên quan đến người dân và doanh nghiệp.

Đổi mới và nâng cao hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Đẩy mạnh thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử để người dân, doanh nghiệp có thể thực hiện dịch vụ mọi lúc, mọi nơi, trên các phương tiện khác nhau.

anh tin bai

Với mục tiêu nâng cao nhận thức, trách nhiệm của tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức trong cơ quan về tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số đối với sự phát triển kinh tế - xã hội. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ, quy tắc ứng xử của công chức; thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo hướng văn minh, hiện đại. Khuyến khích người dân, doanh nghiệp tích cực sử dụng dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích. Nhằm nâng cao hiệu quả chỉ số cải cách hành chính của địa phương, UBND xã Tân Xuân đã triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính theo kế hoạch của UBND huyện; cụ thể là:

Tiếp tục chỉ đạo rà soát, ban hành các văn bản về công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số đúng về thời gian, nội dung và tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính theo kế hoạch đã đề ra. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính, chuyển đổi số thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, trên trang thông tin điện tử nhất là tổ chức quán triệt đến đội ngũ cán bộ, công chức thuộc quyền quản lý để nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ công tác cải cách hành chính của xã theo Kế hoạch đề ra.

Xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ thường xuyên, cấp bách, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Qua đó, tạo sự chuyển biến cả về nhận thức, thái độ và hành động trong thực hiện cải cách hành chính của đội ngũ cán bộ, công chức. Đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác cải cách hành chính; lấy sự hài lòng của người dân, tổ chức làm thước đo chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước và xác định mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu.

Thường xuyên rà soát các thủ tục hành chính đang triển khai áp dụng, trên cơ sở kết quả rà soát đề nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các thủ tục hành chính không phù hợp, cắt giảm các thủ tục hành chính không cần thiết để nâng cao chất lượng thủ tục hành chính trong tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước, nhất là các thủ tục hành chính liên quan đến người dân và doanh nghiệp.

Đổi mới và nâng cao hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Đẩy mạnh thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử để người dân, doanh nghiệp có thể thực hiện dịch vụ mọi lúc, mọi nơi, trên các phương tiện khác nhau.

anh tin bai

Với sự vào cuộc của cas3 hệ thống chính trị và sự đồng hành của người dân, thực hiện tốt các nội dung, nhiệm vụ nói trên sẽ góp phần có hiệu quả cải thiện chỉ số cải cách hành chính của xã Tân Xuân nói riêng và của huyện Hàm Tân nói chung.

UBND xã Tân Xuân
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang