TRIỂN KHAI CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC NĂM 2024 HUYỆN HÀM TÂN
Lượt xem: 33

    Nhằm đẩy mạnh công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2024 trên địa bàn huyện Hàm Tân. Ngay từ đầu  năm 2024, UBND huyện đã xây dựng Kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 12/01/2024 để triển khai cải cách thủ tục hành chính nhà nước năm 2024 trên địa bàn huyện Hàm Tân.

    Qua đó, UBND huyện đã bám sát các nhiệm vụ được UBND tỉnh giao tại Kế hoạch số 4912/KH-UBND ngày 15/12/2023 triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước năm 2024 tỉnh Bình Thuận, trong đó nổi bật là một số mục tiêu trong tâm như sau:

    1. Cải cách thể chế: 100% ban hành văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo đầy đủ, kịp thời và đúng quy định và rà soát, xử lý các văn bản trái quy định của pháp luật…

    2. Cải cách thủ tục hành chính: Phấn đấu giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp nhanh, gọn, đơn giản; rà soát các thủ tục hành chính còn bất cập, rườm rà, chồng chéo dễ bị lợi dụng để tham nhũng, gây khó khăn cho người dân, tổ chức…

    3. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước: Tiếp tục xây dựng và tổ chức thực hiện phương án sắp xếp, tổ chức lại, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập; Rà soát sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện phù hợp theo hướng dẫn Bộ, ngành Trung ương và của các Sở, ngành của tỉnh…

    4. cải cách chế độ công vụ: Xây dựng được đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có cơ cấu hợp lý, đáp ứng tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và khung năng lực theo quy định…

    5. Cải cách tài chính công: Giải ngân 100% vốn theo Kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2024…

    6. Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số: Tăng cường thực hiện thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến; Số hoá hồ sơ thủ tục hành chính, triển khai thanh toán trực tuyến đối với các thủ tục hành chính cấp huyện và một số thủ tục hành chính cấp xã…

    Trên cơ sở các yêu cầu đặt ra, UBND huyện xây dựng các nhiệm vụ và phân công cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị tham mưu UBND huyện triển khai thực hiện trong năm 2024 đảm bảo đạt hiệu quả, chỉ tiêu đề ra.

Nghiêm (Văn phòng HĐND&UBND huyện)
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang